1. Jste tady:
  2. všechny místa celosvětově
  3. Gigajob Česká republika
  4. Podmínky užívání pro zaměstnavatele, hledače míst a recruitery.
 
 

naše podmínky užívání

Přečtěte si naše podmínky užívání

Tato ustanovení zde musíme zveřejnit a vy s nimi musíte souhlasit. Před používáním našich služeb si je musíte přečíst, pochopit a souhlasit s podmínkami.

Máme dvě různé verze ustanoveních.

Následující "podmínky užívání" jsou pokaždé platné, když navštívíte Gigajob.com.
 
Všeobecné uživatelské podmínky
(Verze 1.3 ze dne 10.12.2006)
1. Všeobecné
Netzmarkt Internetservice GmbH & Co. KG (dále jen: "Netzmarkt") se sídlem v Erlangenu/Bavorsku umožňuje pozorovatelům (dále jen: "uživatelům") bezplatné zveřejnit vlastní příspěvky poté, co plně a neodvolatelně souhlasí s následujícími účastnickými podmínkami. Tímto se uživatelé stávají "účastníky" internetových nabídek. Jestliže se chcete stát účastníkem, musíte akceptovat následující pravidla.
2. Podmínky užívání
Účastník si přečetl a plně souhlasí s uvedenými Všeobecnými uživatelskými podmínkami v rámci této internetové nabídky.
3. Výhrada služeb
Netzmarkt si vyhrazuje právo, kdykoli bez udání důvodu příspěvek libovolného druhu nebo jeho část na přechodnou dobu nebo natrvalo zablokovat, vymazat, případně užívání této internetové nabídky plně nebo částečně zrušit. Účastník souhlasí neodvolatelně s tímto právem společnosti Netzmarkt. Kromě toho se účastník vzdává práva vůči Netzmarkt na napadnutí rozhodnutí o povolení/nepovolení příspěvků a účastníků a stejně tak i uplatnění nároku, které mají právní základ v uskutečnění této výhrady služeb.
4. Právní zodpovědnost
Netzmarkt nemůže již na základě velkého počtu jednotlivé příspěvky účastníků (údaje, texty, software, zvukové záznamy, fotografie, grafiky, videa a další materiály) kontrolovat a obsahově prověřovat. Proto Netzmarkt také odmítá jakoukoli právní odpovědnost za příspěvky účastníků. Tímto účastník nese všeobecnou právní odpovědnost za své příspěvky, které byly zveřejněny nebo v rámci Netzmarkt-infrastruktury privátně zprostředkovány, a vylučuje Netzmarkt a/nebo jeho jednatele z ručení vůči třetím osobám, jejichž práva by byla narušena prostřednictvím příspěvku účastníka.
Účastník se zavazuje k dodržení všech platných právních předpisů a k nahrazení škody společnosti Netzmarkt, která by vznikla jejich případným nedodržením. Mimo jiné se účastník především zavazuje k pečlivému přezkoumání svých příspěvků, aby nebyly v rozporu s ustanoveními autorských práv, o ochranných známkách, o patentech, o právech hospodářské soutěže, o osobních právech nebo o odpovědnosti za výrobky.
Vzhledem k možným škodám na image společnosti je Netzmarkt obzvláště citlivý vůči příspěvkům, které porušují následující právní normy: pornografie, štvaní lidu, urážka na cti, pomluvy a vybízení k trestním činům. V případě, že účastník bude právně odsouzen za porušení právní normy svým příspěvkem, zavazuje se již nyní k náhradě vzniklých škod společnosti Netzmarkt
Účastník přebírá plně odpovědnost za to, že jeho příspěvky, hypertextové odkazy a odkazy na webové strany třetích osob těmto předpisům plně odpovídají.
5. Kvalita příspěvků
Účastník se zavazuje k tomu, že jeho příspěvky neporušují práva třetích osob. Dále se zavazuje k tomu, že uvádí pravdivé, úplné, aktuální a řádné informace a že se zdrží jakýchkoli urážek a hrubých výrazů. Dále je účastníkovi zakázáno uvádět ve svých příspěvcích vlastní reklamu nebo reklamu třetím osobám a zneužívat svou účast k jakémukoliv druhu podnikatelské činnosti.
6. Změna příspěvků
Netzmarkt si dle vlastního uvážení vyhrazuje právo na změnu, zkrácení, doplnění příspěvku nebo na vymazání příspěvku účastníka. Účastník již teď potvrzuje, že je s tímto srozuměn, a předává v plné míře právo společnosti Netzmarkt na nutná přepracování jeho příspěvků.
7. Publikování příspěvků
Účastník potvrzuje, že je jediným vlastníkem všech práv na své příspěvky. Za účelem zveřejnění svých příspěvku přenáší účastník svá práva s časovým a prostorovým omezením na Netzmarkt v takové míře, jak je to vůbec z hlediska platného práva dovoleno. Netzmarkt přijímá toto přenesení práva. Využití ze strany Netzmarkt zahrnuje kromě publikování příspěvku v této a jiných internetových nabídkách také zveřejnění ve formě informačních bulletinů, v tištěných médiích, v software a jiných druhů medií. Zveřejněním vlastních příspěvků uživatele nevzniká v žádném případě uživateli vůči Netzmartk nárok na odměnu (jako třeba honorář, licenční poplatek, náhrada osobních výdajů atd.)
Netzmarkt má možnost umístit příspěvky uživatele v libovolné redakční souvislosti. Netzmakt není povinen ochrany práva, která pramení z autorského práva uživatele.
8. Vymazání příspěvku
Jestliže chce uživatel po publikování příspěvku provést změnu nebo vymazat příspěvek, je povinen použít k tomu nabízené webové správní rozhraní. Nárok na vymazání nebo změnu nevzniká v případě sdělení jinými cestami (e-mail, telefonát, fax, atd.) Úspěšné vymazání nebo změna příspěvku vstupuje v platnost s určitou časovou prodlevou a je patrná nejdříve u příslušné internetové nabídky. Pokud někdo třetí (př. Vyhledávače, internetové katalogy, tržní partneři Netzmarkt, tištěné publikace atd.) převzal rovněž příspěvek, odmítá Netzmarkt odpovědnost a také jakékoliv záruky na spolupráci při žádání třetí osoby o vymazání nebo změnu a to i v případě, že užití příspěvku se uskutečnilo na základě svolení Netzmarkt.
9. Zneužití třetí osobou
Zveřejněním příspěvku na internetu mohou být všechny příspěvky uživatele (nebo jednotlivé části z nich) staženy jinými uživateli a dále rozšiřovány nebo k určitým blíže neurčeným účelům zneužity. Za toto důrazně nepřebírá Netzmarkt odpovědnost. V případě takového zneužití příspěvku třetí osobou se uživatel již teď zavazuje k tomu, že nebude uplatňovat žádné nároky vůči Netzmarkt nebo jeho jednatelům.
10. Důvěryhodnost
Účastník se zavazuje diskrétně zacházet se svým uživatelským jménem a heslem a nesdělovat ho třetím osobám. V případě podezření ze zneužití přístupových dat je účastník povinen toto oznámit u Netzmarkt. Účastník je povinen se po každém použití odhlásit, zejména používají-li stejný počítač další osoby.
11. Ručení vůči třetím osobám
V případě porušení těchto Všeobecných uživatelských podmínek zprošťuje uživatel Netzmarkt a jeho jednatele na první požádání jakýchkoliv nároků třetích osob.
12. Ručení ve smluvním vztahu
Jestliže účastník poruší ustanovení těchto Všeobecných uživatelských podmínek, je povinen nahradit škodu společnosti Netzmarkt.
Netzmarkt nepřebírá odpovědnost za ztráty a škody, které vzniknou nedodržením Všeobecných uživatelských podmínek nebo Všeobecných podmínek užívání.
Netzmarkt ručí uživateli nejvýše do částky, kterou uživatel společnosti Netzmarkt v posledních 24 měsících před událostí, z které vyplývá ručení, zaplatil za požadovaný servis.
Tímto omezením ručení nejsou dotčena zákonná ustanovení ublížení na zdraví, životě a velkého zadlužení.
13. Uložení provozních dat
Účastník prohlašuje, že souhlasí s tím, že společnost Netzmarkt uloží provozní údaje (tím jsou myšleny např. IP adresy, datum, čas), pod kterými byl příspěvek zprostředkován. Jestliže třetí osoba bude uplatňovat vůči Netzmarkt, že bylo porušeno jeho právo určitým příspěvkem, opravňuje účastník Netzmarkt již teď ke sdělení těchto provozních údajů třetí osobě na její vyžádání.
14. Ochrana údajů
Účastník je tímto informován o tom, že Netzmarkt uloží jeho adresu ve strojově zpracovatelné podobě a údaje ze smlouvy strojově zpracuje. Pokud je možno v rámci internetové nabídky připojit další osobní nebo obchodní údaje ( e-mailová adresa, jméno, adresa), je sdělení těchto údajů ze strany účastníka čistě na dobrovolné bázi.
Netzmarkt nakládá důvěrně s údaji účastníků, přesto však nemůže vyloučit, že tyto údaje mohou být díky chybným funkcím, technickým poruchám nebo hackery vysledovány, změněny nebo smazány. Netzmarkt není povinen jakékoliv údaje ukládat a archivovat. Netzmarkt neručí za zpětné získání těchto údajů.
15. Závěrečné ustanovení
V případě, že některá ustanovení těchto podmínek odporují platnému právu, zůstávají ostatní podmínky nedotčené. Neplatné podmínky jsou dle možností nahrazeny platnými podmínkami, které odpovídají požadovanému ekonomickému a právnímu účelu
 

 

Jestli chcet zveřejnit Váš vlastní kontakt na Gigajobu, musíte také souhlasit s podmínky užívání , před tím než můžete zveřejnit Vaše inzeráty.
 
Všeobecné podmínky užívání
(verze 1.0 ze dne 8.10.2004)
1. Všeobecné
Tato internetová nabídka je publikování společnosti Netzmarkt Internetservice GmbH & Co. KG (dále jen zkráceně: "Netzmarkt") se sídlem v Erlangenu/Bavorsku. Předpokladem je, že pozorovatel (dále jen: "uživatel") pro využívání internetové nabídky Netzmarkt akceptuje následující podmínky v plné výši. Při využívání určitých služeb mohou k těmto podmínkám dodatečně přibýt ještě další/odlišné podmínky.Na ně budete případně před užíváním těchto služeb upozorněni. Při používání této internetové nabídky uznáváte platnost těchto Všeobecných podmínek užívání. Jestliže nechcete akceptovat tyto podmínky, nesmíte používat tuto internetovou nabídku.
2. Výhrada služeb
Jakmile uživatel sleduje tuto internetovou nabídku, aniž by zaplatil společnosti Netzmarkt, vzdává se automaticky uplatnění nároku na jakékoli služby Netzmarktu. Netzmarkt si vyhrazuje právo všechny nezaplacené služby kdykoli a bez oznámení úplně nebo částečně změnit, vymazat, rozšířit nebo přenastavit. Nevzniká tím žádný nárok ze strany uživatele na užívání nebo dostupnost služeb, pokud neuzavře platnou smlouvu s Netzmarkt, ve které mu Netzmarkt za poplatek určitě služby zajistí.
3. Neposkytnutí služeb
Netzmarkt nahradí uživateli ztráty/škody vzniklé neposkytnutím služeb maximálně do částky, kterou uživatel zaplatil společnosti Netzmarkt během posledních 24 měsíců před neposkytnutím objednané služby . Toto platí pouze pro neposkytnutí těch služeb, které se Netzmarkt za poplatek smluvně zavázal poskytovat uživateli.
4. Ručení
Netzmarkt nepřebírá v žádném případě ručení za informace zprostředkované přes jeho infrastrukturu. Zejména se jedná o úplnost, správnost, aktualizaci informací a za zproštění se práv třetích osob. Nároky za ručení vůči Netzmarkt, které vznikly užíváním nebo nemožností užívání nabízených obsahů (například chybnými nebo neúplnými informacemi), jsou v zásadě vyloučeny, pokud nejsou předloženy společnosti Netzmarkt žádné průkazné, úmyslné nebo hrubě porušující obvinění. Toto platí také pro možné následné škody, které vzniknou uživateli sledováním této internetové nabídky. Bezpečnost datových sítí, na kterých Netzmarkt zveřejňuje jednotlivé obsahy, je omezena. Netzmarkt proto nemůže převzít odpovědnost za chyby, které se projeví v systému, u jiných uživatelů systému nebo u samotného uživatele. Uživatel se proto vzdává uplatnění nároků vůči Netzmarkt, kdy nedodržení povinnosti jednou ze stran přesahuje smluvní právní rámec. Především se uživatel vzdává nároků na náhradu škod vůči Netzmarkt, které způsobily tzv. počítačové viry (trojské koně, exploit atd). Tímto omezením ručení nejsou dotčena zákonná ustanovení ublížení na zdraví, životě a velkého zadlužení.
5. Odkazy
Za hypertextové odkazy na vlastních stánkách, které odkazují na webové stánky třetích osob, nepřebírá Netzmarkt odpovědnost. Netzmarkt se důrazně distancuje od všech obsahů a příspěvků na takovéto nabídky třetích osob. Uživatel se neodvolatelně vzdává toho, že by uplatňoval odpovědnost vůči Netzmarkt za ilegální, zavádějící, nesprávné a neúplné obsahy na odkazujících webových stránkách.
6. Autorská práva a ochranné známky
Všechny zmíněné ochranné známky (např. označení produktu, jméno společnosti) náleží do vlastnictví majitele a budou zmíněny v rámci této internetové nabídky výlučně k informačnímu účelu, Samotné zmínění ochranné známky nevede k tomu, že daná ochranná známka podléhá právní ochraně třetích osob
7. Příspěvky třetích osob
Obsah této internetové nabídky se z velké části sestává z příspěvku třetích osob (např. texty a obrázky), které Netzmarkt většinou publikuje zdarma (např. inzeráty ostatních uživatelů). Netzmarkt není schopen příspěvky třetích osob kompletně kontrolovat, obsahově přezkoumávat. Proto nepřebírá Netzmark žádnou odpovědnost za obsah, správnost, vhodnost a formu publikovaných příspěvků třetích osob. Uživatel si je vědom toho, že příspěvky uvedené v této internetové nabídce nesmějí být v žádném případě ponižující, urážlivé nebo jiným způsobem napadající. V případě, že příspěvek bude narušovat práva třetích osob, zavazuje se uživatel právně postupovat výlučně proti tomu, kdo právo porušil, (to znamená proti autoru daného příspěvku) a ne proti Netzmarkt.
8. Ochrana údajů
Tato internetová nabídka včetně jejich částí (také k tomu náležících Databank) je autorsky chráněná a určená pro individuální, soukromou potřebu. Každé využití nad tento rámec, obzvláště převzetí do intranetové nebo internetové nabídky, představuje porušení práva, které je spojené s náhradou škody a stíháním. Každé komerční využití příspěvku, údajů a grafického ztvárnění je bez písemného souhlasu Netzmarkt nepřípustné. Toto platí rovněž pro kopírování, překládání, ukládání nebo zpracování v elektronických systémech.
9. Vyloučení odpovědnosti
Užívání této internetové nabídky probíhá na vlastní riziko uživatele. Služby jsou nabízeny společností Netzmarkt v závislosti na dostupnosti. Netzmarkt nezaručuje, že služby jsou vždy k dispozici v jakoukoli dobu bez přerušení, časově odpovídající, bezpečné a bezchybné. Obzvláště nepřebírá Netzmarkt ručení za správnost a spolehlivost informací obdržených prostřednictvím internetové nabídky a za to, že kvalita obdrženého zboží, služeb nebo informací v souvislosti s touto internetovou nabídku bude odpovídat očekáváním uživatele. Stahování a získání příspěvků v souvislosti s touto internetovou nabídkou probíhá na vlastní riziko uživatele. On sám je zodpovědný za škody způsobené na počítačovém systému nebo jiných technických přístrojích, za ztrátu dat nebo jiné škody vzniklé stáhnutím příspěvků nebo jinými transakcemi v souvislosti s touto internetovou nabídkou. Rady a informace, které uživatel obdrží s touto internetovou nabídkou, nejsou základem pro poskytnutí záruky společnosti Netzmarkt, pokud toto není výslovně sjednáno.
10. Závěrečné ustanovení
V případě, že některá ustanovení těchto podmínek užívání odporují platnému právu, zůstávají ostatní podmínky nedotčené. Neplatné podmínky jsou dle možností nahrazeny platnými podmínkami, které odpovídají požadovanému ekonomickému a právnímu účelu.
 
 
poučení o odvolání
právo k odvolání pro placené Gigajob služby

Vy máte právo během čtrnácti dnů odvolat Vaší smlouvu s Netzmarkt Internetservice GmbH & Co. KG bez zadání jakéhokoliv důvodu. Lhůta odvolání je čtrnáct dnů od dne uzavření smlouvy. Pro vykonání Vašeho práva k odvolání nás musíte o emailem) jednoznačně (například: poštou odeslaným dopisem, telfaxemnebinformovat o Vašem rozhodnutí.

Pro dodržení lhůty k odvolání stačí, když nám Vaše oznámení o vykonání práva odvolání odešlete před ukončení lhůty k odvolání.
následky práva k odvolání

Pokud tuto smlouvu odvoláte, tak my Vám musíme neprodleně a nejpozději do čtrnácti dnů, ode dne, kdy u nás zašlo Vaše oznámení o odvolání smlouvy, zaplatit zpět všechny Vaše platby, které jsme od Vás obdrželi. Pro toto vrácení použijeme stejné patidlo, které jste použili při původní transakci, nebylo-li určeno jiné platidlos Vámi? v káždém případě Vám nepřpiadají žádné úhrady pro toto vrácení.

Jestli jste požadovali, aby naše služby začali během lhůty pro odvolání, tak nám musíte zaplatit takovou částku, která odpovídá části již zhotovených služeb v porovnání s obsahem služeb, které jsou uvedeny ve smlouvě a to platí pro sulžby do doby, kdy jste nám oznámili použití Vašeho práva pro odvolání.
 
Uvedná ustanovení jsou právní texty a nejsou vždy lehce srozumitelné. Přesto jsou důležité a pro Vás závazující. Takže prosíme přečtěte si je důkladně. Zhotovili jsme pro Vás několik jiných stránek. Tam vysvětlujeme zjednodušeně, jak užívat Gigajob nejlépe. Tyto stránky jsou ale jenom pro to, aby Vám pomohly. V případě, že ustanovení nesouhlasí s právními ustanoveními, tak platí vždy právní ustanovení. Děkujeme za Vaše pochopení.

Gigajob pro uchazeče
pomoc: FAQ pro hledače práce

Gigajob pro zaměstnavatele
podmínky pro inzeráty
pomoc: FAQ pro zaměstnavatele

Gigajob pro personalisty
pomoc: FAQ pro náboráře