1. Olete siin:
  2. Kõik tööpakkumised üle maailma
  3. Gigajob Eesti
  4. Gigajob-i Kasutamistingimused
 
 

Meie Reeglid

Lugege meie Kasutustingimusi ja osalemise Reegleid

Enne meie teenuste kasutamist, tuleb Teil meie reeglid läbi lugeda, arusaada ja neid aktsepteerida.

Meil on kaks eri reeglite kogumit.

Allolevate "Kasutustingimuste" lugemine ja järgimine on kõigidele Gigajob kasutajatele kohustuslik.
 
Kasutustingimused
(Versioon 1.3, 10. detsember 2006).
Käesolevate kasutustingimustega mittenõustamise korral ei ole Teil võimalik kasutada meie veebilehel sisalduvat infot ning peate meie veebilehele sisenemisest hoiduma.
1. Üldinfo
Netzmarkt Internet Service GmbH & Co. KG (“Netzmarkt”), asukohaga Erlangen/Baierimaa, lubab antud veebilehe külalistel (“kasutajatel”) tasuta osalema antud veebilehe arendamisel (vastavalt võimalusele, määratud tingimustel). Alltoodud Reeglite kehtivus laieneb automaatselt kaasautorile ja kõigile tema materjalidele. Kasutajad, kes soovivad olla kaasautoriteks, peavad lugema ja tunnistama reegleid ning neile vastama.
2. Kasutuskokkulepe
Kaasautor on tutvunud ja täielikult nõus antud veebilehe kõikide kasutustingimustega.
3. Õiguste kehtivus
Netzmarkt jätab endale õiguse igal ajal ja mistahes põhjusel ajutiselt peatada või lõpetada kooostööd ning muuta koostöö ja veebilehel mistahes info paigutamise tingimusi. Samuti on Netzmarkt-il õigus kas osaliselt või täielikult keelata antud veebilehe kasutamist. Kaasautor tingimata nõustub eelnimetatud Netzmarkt'i õigusega. Peale seda, loobub kaasautor õigusest vaidlustada Netzmarkt'i otsuseid kaasautorluse või kaasautorite kinnitamise/mittekinnitamise kohta. Samuti loobub kaasautor õigusest võtta Netzmarkt-it vastutusele mistahes piirangute, muutmiste, sekkumiste, peatamiste või lõpetamiste ning mistahes eeldatavate kulutuste, kahju või kahjustuste eest, mis on tekkinud seoses eelmainitud õiguse kasutamisega.
4. Juriidiline vastutus
Kaasautorite suure arvu tõttu puudub Netzmarkt-il võimalus hoolikalt jälgida kaasautorite poolt paigutatavat infot (andmeid, tekste, tarkvara, helisalvestusi, pilte, graafikuid, videosid ja teisi materjale). Seega, ei kanna Netzmarkt juriidilist vastutust nende andmete avalikustamise ega isikliku info Netzmarkt-i veebikeskkonnas üleandmise eest. Kaasautor on nõus, et juhul kui kolmas osapool rikub kaasutori õigusi, siis ta saab esitada pretensioone vahetult kolmandale osapoolele, aga mitte Netzmarkt-ile ega Netzmarkt-i esindajatele.
Kaasautor on kohustatud jälgida kõiki juriidilisi sätteid. Õigusnõuetele mittevastavuse korral kompenseerib kaasautor kõiki Netzmarkt-ile tekitatud kahjusid ja kadusid. Õigusnõuetele vastavus eeldab (kuid mitte piirdub) kaasautori poolt info hoolikat ülevaatamist eesmärgiga vältida autoriõiguse, kaubamärgi õiguse, patendiõiguse, kompensatsiooni õiguse, tsiviilõiguse ja kvaliteedi tagamisele suunatud seadusaktide rikkumist.
Netzmarkt suhtub väga tundlikult igasse oma reputatsiooni kahjustamisse, mis on tekitatud järgneva Saksamaa õigusnorme rikkuva infoga: pornograafia (§184 StGB), valitsusvastane agitatsioon (§ 130 StGB), kirjalikus või suulises vormis laimamine, diskrediteerimine (§ 185-188 StGB) ja kuriteole õhutamine (§ 130a StGB). Juhul, kui kaasautor avaldab informatsiooni, mis rikkub ülalnimetatud seadusi, kohustab ta hüvitama Netzmarkt-ile igasugused kaod ja kahjud.
Viited kolmandate osapoolte veebilehtedele on kaasautoril lubatud paigutada üksnes juhul, kui see on selgelt määratud Netzmarkt-i poolt kehtestatud reeglites, normides, sätetes ja tingimustes. Kaasautor kinnitab, et ta kannab vastutust tema poolt viidetud kolmandate isikute veebilehtedel sisalduva informatsiooni eest. Viide lisamise korral vastutab kaasautor selle eest, et kolmandate osapoolte veebilehtedel sisalduv info vastaks Netzmarkt-i sätetele ning kasutamise ja osalemise tingimustele. Samuti nõustub kaasautor, et Netzmarkt ei kanna mingit vastutust kolmandate osapoolte veebilehtedel sisalduva info eest.
5. Informatsiooni kvaliteet
Kaasautor nõustub, et tema poolt esitatavale informatsioonile ei laiene kolmandate osapoolte õigused. Peale seda, kinnitab kaasautor, et kogu esitatav info on usaldusväärne, täielik, aktuaalne ja on paigutatud lähtudes parimatest kavatsustest ning ei sisalda kirjalikus või suulises vormis laimamist, diskrediteerimist, kuriteole õhutamist ega ebatsensuurseid väljendeid. Samuti nõustuvad kaasautorid mitte kasutada oma infot enda või kolmandate isikute reklaami eesmärgil.
6. Sisu muutmine
Netzmarkt jätab endale õiguse omal nägemisel muuta, lühendada, täiendada või kustutada kaasautori mistahes informatsiooni. Omalt poolt nõustub kaasautor Netzmarkt-i õigusega informatsiooni muutmiseks.
7. Kaasautorite info avalikustamine
Kaasautor garanteerib koostööõiguste ainuvaldamist. Antud eesmärgil annab kaasautor käesolevaga Netzmarkt-ile üle kõik õigused omale informatsioonile sellel määral, milles on see lubatud seadusandlusega. Netzmarkt nõustub selle õiguse üleandmisega. Netzmarkt-i poolt info kasutamine hõlmab selle publitseerimist antud ja teistel veebilehtedel, samuti ka selle edastamist e-kirjade, infolehtede, trükimeedia, tarkvara ja teiste andmekandjate kaudu. Kaasautor nõustub, et ta ei esita Netzmarkt-ile mingeid pretensioone (nt. kasutustasu, litsentsimine, preemia) nimetatud infoedastamise suhtes. Kaasautor annab oma informatsiooni Netzmarkt'i valdusse tasuta.
Netzmarkt, seega, saab õiguse esitada kaasautorite informatsiooni mistahes muudetud kujul, sealhulgas ka kolmandate isikute poolt haldatavatel infokandjatel. Netzmarkt ei kanna vastutust kaasautorite autoriõiguse rikkumise eest.
8. Kaasautorite informatsiooni kustutamine
Juhul, kui peale publitseerimist soovib kaasautor kas muuta või kustutada oma infot, peab ta kasutama veebilehe administreerimise keskkonda. Muud võimalust muutmise või kustutamise teostamiseks (nt. e-posti, telefoni, faksi vms kaudu) ei ole. Muudatuse või kustutamise sooritamisel tuleb arvestada, et nende edukas kajastamine veebilehel toimub mõne viivitusega. Juhul, kui vahepeal kasutavad kaasautori infot mingid kolmandad osapooled (nt. otsingumootorid, interneti kataloogid, Netzmarkt-i kaubanduspartnerid, trükimeedia vms.), ei kanna Netzmarkt selle eest mingit vastutust.
Samuti ei ole Netzmarkt kohustatud teha koostööd kolmandate osapooltega seoses nende soovitud muutmiste või kustutamistega, isegi siis kui vastav vajadus on Netzmarkt-i poolt kooskõlastatud ja aktsepteeritud. Kolmandate osapooltega läbirääkimise kohustus seoses informatsiooni kustutamise või muutmisega langeb üknes kaasautorile. Käesolevaga kinnitab kaasautor, et ta ei hakka Netzmarkt-it ega selle esindajaid sellistesse toimingutesse kaasa tõmbama.
9. Reeglite ja normide rikkumine kolmandate osapoolte poolt
Veebikeskkonna eripärade tõttu võib kahjuks osutuda kogu avaldatav info (või selle osad) allalaadituks, levitatuks või sobimatult kasutatuks kolmandate isikute poolt. Käesolevaga vabastatakse Netzmarkt vastutusest kolmandate isikute mistahes tegevuse eest seoses kaasautori info allalaadimise või levitamisega. Kaasautor nõustub, et nimetatud juhtudel ei esita ta Netzmarkt-i või selle esindajate suhtes mingeid hagiavaldusi ega nõudeid.
10. Konfidentsiaalsus
Kaasautor kannab ainuvastutust oma kasutajatunnuse ja parooli säilitamise eest. Nende rikkumise või ebaseadusliku kasutamise kahtluse korral tuleb Netzmarkt-it sellest viivitamatult teavitada. Kui arvuti kasutatakse mitme kasutaja poolt, on kaasautori kohustuseks süsteemist turvaline väljaloogimine iga sessiooni lõpus.
11. Juriidiline vastutus kolmandate isikute ees
Käesolevate sätete ja tingimuste rikkumise korral vabastab kaasautor Netzmarkt-it ja selle esindajaid igasugusest vastutusest seoses kolmandate osapoolte pretensioonidega ning reageerib viivitamatult nõuetele.
12. Kaasautori ja Netzmarkt-i vastastikune vastutus
Juhul, kui kaasautor rikub käesolevates sätetes ja osalemise tingimustes loetletud reegleid, kohustub ta hüvitama Netzmarkt-ile tekitatud kaod ja kahjud. Netzmarkt ei kanna vastutust kasutaja või kaasautori poolt sätete ja tingimuste mittetäitmise eest.
Netzmarkt-i juriidilise vastutuse määr kaasautori ees ei tohiks ületada summat, mis on kaasautori poolt tasutud vastutuse tekkimisele 24 eelneva kuu jooksul; kogu kaasautori poolt teenuse eest makstav tasu on kõnealune.
Ülaltoodud juriidilise vastutuse piirangud ei laiene tsiviilseadustiku BGB §309 nr.7 (vastutus elu, keha, tervise kahjustamise või raske hooletuse korral) ja nr.8 (muu vastutus kohustuste mittenõuetekohase täitmise eest) sätetele.
13. Isikuandmete kaitse
Kaasautor kinnitab, et ta on nõus Netzmarkt-i konfidentsiaalsuse säilitamise reeglitega, mis on toodud meie veebilehel Gigajob (“Konfidentsiaalsus”).
Vastavalt Isikuandmete kaitse seaduse §33 punktile 1 ja Telekommunikatsiooniteenuste andmekaitse regulatsiooni §-le 4, on kaasautor informeeritud käesolevaga, et Netzmarkt säilib kaasautori aadressi masinloetaval kujul ning võib seda mehaaniliselt töödelda lepingujärgsete ülesannete täitmise eesmärgil. On võimalik, et veebilehel sisestatud infos sisalduvad mõned isiku- või äriandmed (e-posti aadress, nimi, postiaadress). Käesolevaga kinnitab kaasautor, et nende andmete avalikustamine on tehtud täiesti vabatahtlikult.
Netzmarkt käsitleb kaasautori andmeid konfidentsiaalselt, kuid aga ei saa garanteerida, et need andmed ei osutu jälgituks, muudetuks või kustutatuks töörikete, tehniliste häirete, häkkerite tegevuse vms tagajärjel. Netzmarkt ei kanna vastutust mistahes andmete säilitamise ega arhiveerimise eest. Samuti ei vastuta Netzmarkt andmete asendamise eest.
14. Sätete kehtivus
Isegi kui kehtivate seaduste järgi muutub kehtetuks käesoleva kokkuleppe mõni säte, ei mõjuta ega moonuta see mingil moel ülejäänute sätete juriidilist kehtivust. Võimalusel asendatakse kehtetuks muutunud säte kehtiva sätte vastu niiviisi, et oleks tagatud vastavus olemasolevatele majanduslikele ja juriidilistele eesmärkidele.
 

 

Kui soovite midagi meie veebileheküljel postitada, tuleb Teil meie Kaasautorite Tingimused läbilugeda ning aktsepteerida. Ainult siis saate oma töökuulutused postitada ja CV-d avaldada.
 
Üldsätted ja osalemise Tingimused
(Versioon 1.0, 8. oktoober 2004)
1. Üldinfo
Gigajob veebilehel sisalduv informatsioon on avaldatud Netzmarkt-i poolt, peakontori asukohaga Erlangen, Baierimaa, Saksamaa. Eeldatakse, et veebilehe külastajad (edaspidi – kasutajad) on täielikult nõus kõikide alltoodud Netzmarkt-i veebiteenuste kasutustingimustega. Peale seda, teatud teenuste ja funktsioonide kasutamisel võivad kehtima täiendavad tingimused ja erandid. Nendest teavitatakse Teid enne vastava teenuse kasutamisele asumist. Antud veebilehe edasise kasutamise puhul nõustute Teie käesolevate kasutustingimuste juriidilise kehtivusega. Käesolevate kasutustingimustega mittenõustamise korral ei ole Teil võimalik kasutada meie veebilehel sisalduvat infot ning peate meie veebilehele sisenemisest hoiduma.
2. Meie internetiteenuste osutamise lisatingimused
Kui kasutaja kasutab antud veebilehe eelisi tasuta, vabastab ta Netzmarkt-it automaatselt mistahes vastutuse kandmisest. Netzmarkt jätab endale õiguse kõikide tasuta teenuste ja kohustuste kas täielikuks või osaliseks muutmiseks, kustutamiseks või laiendamiseks, omal nägemisel ja ilma etteteatamiseta. Seega, ei või kasutajad esitada omalt poolt mingeid kaebusi teenuste või nende konkreetsete funktsiooonide sobivuse või kättesaadavuse kohta, kuna nad ei ole sõlminud Netzmarkt-iga juriidiliselt siduvat kirjalikku kokkulepet, kus oleks Netzmarkt neile garanteerinud konkreetsete teenuste osutamist.
3. Viivitused kohustuste täitmisel
Netzmarkt kompenseerib konkreetsed kasutajale tekitatud kahjud/nõuded, mis on tingitud viivitusega kokkulepitud kohustuste täitmisel, maksimaalselt selle summa ulatuses, mis on kaasautori poolt antud kohustuste eest Netzmarkt-ile tasutud 24 kuu jooksul enne selle viivituse tekkimist.
4. Juriidiline vastutus
Netzmarkt ei kanna vastutust veebilehe kaudu edastatava informatsiooni eest, nimelt, selle täielikkuse, täpsuse ega asjakohasuse eest; sh ka kolmandate isikute õiguste suhtes. Nõuded Netzmarkt-i vastu seoses veebilehe sisu kasutamisega (ebatäpse või puuduliku info tõttu) on tühised, kui pole tõendatud Netzmarkt-i poolne tahtlus või hooletus. See puudutab ka kasutajal antud interneti teenuse kasutamisest tekkivaid võimalikke kaudseid kahjusid. Andmeside ohutus Netzmarkt-i poolt informatsiooni avaldamiseks kasutatavas võrgus on piiratud. Sellest tulenevalt, ei kanna Netzmarkt mingit vastutust süsteemi (samuti ka teiste osapoolte süsteemide või kasutaja sisesüsteemi) võimalike vigu ja häirete eest. Järelikult, peavad kasutajad hoiduma pretensioonide esitamisest, kui häirete juriidiline põhjendus ei ole seotud Netzmarkt-i kokkulepitud kohutuste täitmisega. Näiteks, peab kasutaja hoiduma pretensioonide esitamisest, mis on tingitud nn arvutiviiruste, nt Trojani, mõjuga. Ülaltoodud juriidilise vastutuse piirangud ei laiene tsiviilseadustiku BGB §309 nr.7 (vastutus elu, keha, tervise kahjustamise või raske hooletuse korral) ja nr.8 (muu vastutus kohustuste mittenõuetekohase täitmise eest) sätetele.
5. Lingid/viited teistele veebilehtedele
Netzmarkt ei kanna vastutust Gigajob veebilehel paigutatud hüperlinkide eest, mis suunavad kasutajaid kolmandate osapoolte veebilehtedele. Seega, ei seosta Netzmarkt ennast kolmandate osapoolte veebilehtedel sisalduva infoga. Kasutaja peab tingimata hoiduma Netzmarkt-i süüdistmisest kolmandate osapoolte veebilehtedel sisalduva õigusvastase, eksitava, vale või puuduliku info eest (ja/või sellega tingitud võimaliku kahju eest).
6. Autoriõigus ja kaubamärgid
Kõik autoriõigused ja kaubamärgid on nende omanike omand ning kajastatakse meie veebilehel üksnes teavitamise eesmärgil. Registreeritud kaubamärgi kajastamine ei tähenda, et see ei ole kaitstud kolmanda osapoole õigustega.
7. Kolmandate osapoolte informatsioon
Gigajob veebilehe sisu koosneb peamiselt kolmandate osapoolte poolt paigutatud informatsioonist (nt tekstid ja pildid), mida avaldab Netzmarkt üldjuhul tasuta (nt kasutajate kuulutused). Netzmarkt-il puudub võimalus uurida ja kontrollida sellist kolmandate osapoolte infot või teostada otsest aktiivset järelevalvet selle üle. Seega, ei kanna Netzmarkt mingit vastutust selle eest. Kasutajad peavad arvestama, et nad võivad kokku puutuda (käesoleva veebilehe kontekstis) häiriva sisuga, mis võib olla solvav, haavav või taunitav. Juhul, kui kolmandate isikute poolt paigutatud informatsioon rikub kasutajate õigusi, saab kasutaja esitada kaebust üksnes õiguste rikkuja (nt vastava informatsiooni autori) vastu, mitte aga Netzmarkt-i vastu.
8. Informatsiooni kaitse
Antud internetiteenus, k.a. kõiki selle koostisosasid (sh vastavad andmebaasid) on kaitstud autoriõigusega ning on ettenähtud üksnes individuaalseks, ehk erakasutamiseks. Nimetatud nõudele mittevastav kasutamine, eriti lisamine sisevõrku või kasutamine internet-pakkumiste tegemiseks, on õigusvastane ja toob kaasa kahju hüvitamise kohustust. Informatsiooni, andmete või veebidisaini kasutamine mistahes kommertseesmärkidel ilma Netzmarkt-i kirjaliku loata on keelatud. Eriti puudutab see dubleerimist kopeerimise teel, tõlkimist, samuti ka säilitamist või töötlemist elektroonilistes süsteemides.
9. Garantii välistused
Käesoleva internetiteenuse kasutamine teostatakse kasutaja omal riisikol. Iga teenus või funktsioon osutakse Netzmarkt-i poolt vastavalt võimalustele. Netzmarkt ei garanteeri teenuste osutamist igal ajal, viivitamata, puudusteta, õigeaegselt ja ohutult. Nimelt, ei garanteeri Netzmarkt antud internetiteenuse kaudu edastatava informatsiooni õigsust ja täpsust, ega ka sellega seotud kaupade, teenuste ja informatsiooni kvaliteeti. Samuti ei garanteeri Netzmarkt veebilehe sisu vastavust kasutaja ootustele. Informatsiooni allalaadimine ja muul viisil kättesaamine seoses antud internetiteenusega toimub üksnes kasutaja omal riisikol. Kasutajad vastutavad ise oma arvutisüsteemi või muude tehniliste vahendite kahjustamise eest, andmete kaotsimineku jm kahjude eest, mis on tingitud informatsiooni allalaadimisega või teiste käesoleva internetiteenusega seotud toimingutega. Только пользователи несут ответственность за повреждение их компьютеров или других устройств, потерю данных или повреждения вследствие загрузки информации или других операций, относящихся к данному интернет-предложению. Antud internetiteenuse raames kasutajale tehtavad pakkumised ei ole aluseks Netzmarkt-i garantiikohustuste tekkimiseks, kui kokkuleppega ei ole ettenähtud teisiti.
10. Sätete kehtivus
Juhul, kui käesolevate tingimuste üksikud säted ei vasta kehtivatele seadustele, säilivad ülejäänud säted oma juriidilist kehtivust. Võimalusel asendatakse kehtetuks muutunud säte kehtiva sätte vastu niiviisi, et oleks tagatud vastavus olemasolevatele majanduslikele ja juriidilistele eesmärkidele.
 
 
Taganemisõigus
Juriidiline õigus Gigajob tasuliste teenuste tellimuse tühistamiseks

Teil on seaduslik õigus taganeda oma lepingust Netzmarkt Internetservice GmbH & Co. KG-ga 14 päeva jooksul pärast lepingu sõlmimist mistahes põhjusel. Selleks et kasutada oma taganemisõigust tuleb teavitada Netzmarkt Internetservice GmbH & Co. KG selgesõnaliselt (st kirjalikult posti, faksi või e-posti teel) oma soovist lepingut tühistada.

Et kaitsta oma taganemisõigust on piisav saata kirjalikku teatist enne taganemise tähtaja möödumist.
Taganemise tagajärjed

Juhul, kui olete kasutanud oma taganemisõigust, kohustub Netzmarkt Internetservice GmbH & Co. KG tagastama kõik Teie poolt saadud maksed viivitamatult ja hiljemalt 14 päeva jooksul peale Teie kirjaliku teatise saamist. Tagastamisel kasutatakse sama makseviis, mis oli valitud esialgse tehingu teostamisel, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Igal juhul Teilt ei võeta mingeid teenustasusid Teie maksete tagastamise eest.

Juhul kui Teie enda soovil hakkas leping kehtima enne taganemisõiguse tähtaja möödumist, vähendatakse tagastatav summa proportsionaalselt juba osutatud teenuste mahule võrreldes lepingu täismahuga.
 
Eespool nimetatud tekst on juriidiline tekst ja ei ole alati lihtne arusaada, kuid selle lugemine ja järgimine on kõigidele Gigajob kasutajatele kohustuslik. Oleme kirjutanud ka mõned teised leheküljed, kus meie seletame "normaalses keeles" Gigajob kasutamisreeglid. Need leheküljed on Teie mugavuseks väljamõeldud. Kui nende teksti vahel on vastuolu, juriidilistel tekstidel on alati prioriteet. Täname mõistva suhtumise eest!

Tööotsijale
Abi: KKK tööotsijatele

Tööandjale
Töökuulutuste reeglid
Abi: KKK tööandjatele

Värbamisspetsialistile
Abi: KKK värbamisspetsialistidele