Dataskydd

Hur vi skyddar din privatsfär medan du använder Gigajob

Förord

Tjänsteleverantören för denna internettjänst, Netzmarkt Internet service GmbH & Co. KG, uppskattar ditt intresse för våra online tjänster och till ditt besök på vår hemsida. För oss är ditt dataskydd och din datasäkerhet mycket viktig. Det är därför mycket viktigt för oss att skydda dina personliga datauppgifter.

Vi skyddar dina personliga datauppgifter i enighet med gällande lagstiftning, däribland Federal Data Protection Act (BDSG), lagen om elektroniska informations- och kommunikationstjänster (IuKDG) samt lagen om teledataskydd (TDDSG).

Denna dataskyddsförklaring ger dig en översikt över vilken information som registreras och hur dem används under ditt besök på vår hemsida. Dataskyddsförklaring gäller enbart för våra egna internetsidor, men inte för internetsidor av tredje part, även om vi erhåller länkar till sådana webbsidor

Såvida vi använder datauppgifter till ändamål som kräver ditt samtycke, kommer vi att be dig om ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt givna samtycke och/eller återkalla framtida användning av dina datauppgifter.

Om du lämnar dina personuppgifter till oss, t.ex. för att komma i kontakt med oss, göra en beställning eller använder dig av en av våra tjänster, så kommer vi att behandla dina datauppgifter med stor omsorg.

Vi hoppas att informationen på denna sida är tillräckliga för att du skall kunna bestämma om och i vilken omfattning du vill använder dig av våra tjänster och lämnar dina personuppgifter till oss.


Log-filer
Principiellt kan du öppna våra sidor utan att ange några personuppgifter. Men varje gång du öppnar en sida sparas automatiskt åtkomstdata i en protokollfil. De uppgifter som samlas in under denna processen inkluderar tekniska information, såsom t.ex. datum samt tiden, din IP adress, namnet på den websidan du besökte innan, antal överförda bytes samt överföringsfel ect.
Cookies
Vi använder även så kallade cookies som är små datafiler som installeras på användarens dator och kan lagra information för tjänsteleverantören. Vår användning av cookies syftar till att känna igen dig nästa gång du besöker vår hemsida så att vi kan erbjuda dig ännu bättre service nästa besök och helt enkelt göra det enklare för dig att använda vår internet service.

Du kan själv bestämma genom att ställa in din browser om du vill spara cookies eller inte. Om du använder dig av sådana inställningar kan vi dock inte garantera att du obegränsat kan använda alla våra tjänster.
Inmatning av dina datauppgifter
För några websidor och tjänster behöver vi fråga efter ditt namn samt ytterligare personuppgifter såsom postadress, ålder eller kreditkortdetaljer. Om vi behöver sådana informationer för att tillhandahålla våra tjänster och överföring av information, kommer vi att informera dig om detta i förväg. I detta fall ser du ett fettstilt meddelande på antingen websidan eller i en pop-up. Där erhåller du även information om hur vi använder dina uppgifter och kan också läsa bestämmelser och riktlinjer som skall tillämpas vid överföring av dina uppgifter till tredje part.
Datauppgifter som härrör från kommunikation med dig
Om du skickar ett meddelande eller e-mail till oss så sparar vi dina meddelanden för att kunna ta hand om dina förfrågor, svara på dina frågor eller förbättra vara tjänster
Överföring av datauppgifter till tredje part
Vi överför dina personliga uppgifter till tredje part enbart om:
  1. du uttryckligen samtyckt till överföringen eller om överföringen för genomförandet eller redovisningen av tjänsterna är nödvändigt, särskilt när
  2. du genom tjänsten anlitar några varor eller tjänster av oberoende partnerföretag eller
  3. en agent behöver datauppgifterna för avvecklingen av tjänsten (sådana agenter är, om inte annat sägs, enbart berättigad till användning i den utsräckning som det är nödvändigt för tjänsten)
  4. brottsbekämpande myndigheter eller domstolar i överenstämmande med gällande lagar begär upplysningar i brottsbekämpande syfte.

Du kan när som helst återkalla ditt eventuellt lämnat samtycke till överföring av personuppgifter till tredje part med verkan för framtiden.

Vi är berättigade att överföra till tredje part och även publicera vissa icke-personuppgifter, såsom t.ex. antal användare som har sökt efter ett visst begrepp eller antal användare som har klickat på en viss annons. Uppgifterna möjliggör inte att du kan bli identifierad.
Användning av personuppgifter
Vi behandlar personliga datauppgifter enbart för de ändamål som uppgifterna ursprungligen insamlades för. Förutom de redan nämnda ändamålen är det följande:
  • Tillhandahållande av våra produkter och tjänster, inklusive individuellt anpassade innehåll och reklam;
  • tester, forskning och analyser för att upprätthålla, skydda och förbättra våra tjänsters stabilitet och performance;
  • kontroll och förbättring av teknisk funktion av vårt nätverk;
  • utveckling av nya tjänster
Ytterligare information om hur vi behandlar dina personliga datauppgifter hittar du i de respektive dataskyddsbestämmelserna för enskilda tjänster.

Vi behandlar personliga datauppgifter både på våra egna sevrar i Tyskland och i andra länder. I vissa fall behandlar vi personliga datauppgifter på en server utanför ditt hemland.
Skydd av personuppgifter
Vi använder lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst eller obehörig förändring, överföring eller förstöring av datauppgifter. Dessa åtgärder omfattar bland annat interna revisioner av våra åtgärder rörande rapportering, lagring och behandling av datauppgifter samt speciella säkerhetsåtgärder för skydd mot obehörig åtkomst till system där vi lagrar personliga datauppgifter.

Vi begränsar åtkomsten till personliga uppgifter till de anställda på Netzmarkt, dess uppdragstagare, agenter och representanter som på grund av firman, utvecklingen samt förbättringen av våra tjänster förväntas veta av de. Dessa personer underligger särskilda skyldigheter beträffande konfidentialitet.. Vid eventuell överträdelse riskerar de arbetsrättsliga sanktioner till uppsägning samt straffrättsliga förfaranden.
Dataintegritet
Netzmarkt behandlar personliga datauppgifter enbart till de ändamål som de ursprungligen insamlades för och i enlighet med dataskyddsbestämmelserna. Vi kontrollerar vår praxis angående rapportering, lagring och behandling av datauppgifter för att säkerställa att vi endast samlar in de uppfgifter som vi behöver för att tillhandahålla och förbättra våra tjänster. Vi vidtar lämpliga åtgärder för att säkerställa att de personliga datauppgifter som vi behandlar är korrekta, fullständiga och aktuella men det är viktigt för oss att våra användare regelbundet aktualiserar respektive korrigerar sina datauppgifter.
Radering av datauppgifter
Dina datauppgifter kommer att raderas när de inte längre behövs för de ovan nämnda ändamålen. Vänligen observa att vid varje radering datauppgifterna blockeras först och först därefter raderas slutgiltigt för att undvika felaktika raderingar. Av tekniska själ sparar vi datauppgifter för säkerhetskopier dubbelt. Dessa kopier kommer också att raderas inom viss tid.
Fraga Gigajob
Om du har frågor om vilket slag av personuppgifter vi lagrar, vill annulera ditt samtycke till dataskyddsbestämmelserna eller har frågor om våra dataskyddsbestämmelser, vänligen kontakta oss på:

Netzmarkt Internetservice GmbH Co. KG
-Dataskydd-
Henkestraße 77
91052 Erlangen/Germany